Baza znalezionych fraz
aaaanie wkładaj brudnych skarpet do dolnej szufladyaaaa

Temat: zaległy urlop
Grzałka, czytałam po łebkach, ale zasada jest taka: na świadectwie pracy umieszcza się dane dotyczące bieżącego roku (m.in. jeśli chodzi o urlop, ekwiwalent). Dlatego, że jest to przede wszystkim informacja dla następnego pracodawcy - ile pracownik wykorzystał i ile należy mu potrącić (bo czasem jest tak, że pracownik wykorzysta więcej). Jeśli pracownik ma np. ekwiwalent za łącznie 30 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, z czego tylko 13 dni stanowi urlop bieżący, to na świadectwie pracy umieszcza się infomację dotyczącą tylko tych 13 dni (niektóre kadrowe piszą czasem łącznie, z zaznaczeniem ile za bieżący rok - ale to rzadziej). Za ile faktycznie wypłacono - można sprawdzić na liście płac / odcinku.

Nie wiem, czy wyrażam się jasno, ale jakby co - postaram się jaśniej.
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=45861Temat: Prawo pracy - przedtermin !!!
28.01. pierwsza grupa miała: powołanie, wypadek przy pracy (pojęcie, kategorie wypadków, okoliczności wyłączające otrzymanie świadczenia), kazus z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (trzeba było się dobrze orientować od kiedy przysługuje roszczenie i kiedy się przedawnia.

Druga grupa miała: mianowanie albo wybór (nie pamiętam), zakładowa organizacja związkowa na podstawie właściwych ustaw, a kazus nie wiem z czego.

Co do pytań z przedterminu, to o ile dobrze pamiętam było: umowa z młodocianym, strajk, procedura zwolnień grupowych, kazus z potrąceń i kazus z czasu pracy połączony z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

To tak mniej więcej. Niech ktoś kto ma lepszą pamięć doprecyzuje
Źródło: studenciwpiaus.fora.pl/a/a,3678.html


Temat: Jetbull [3] - 4 PLN codziennie za darmo !!!

A ja mam pytanie. Z hh zrobilem 160 zl, i chcialbym to wyplacic, co zrobic?? Musze najpierw im cos wplacic czy co? Prosze powiedzcie bo bardzo mi zalezy.

W ogólnym regulaminie piszą tak:


6.19 Wygrana może być wypłacona tylko upoważnionemu klientowi – właścicielowi konta.

6.20 Suma wygranej jest sumą ostateczną, wypłaconą klientowi bez jakichkolwiek potrąceń. Klient jest jednakże obowiązany do poinformowania się o przepisach lokalnych swojego kraju, dotyczących opodatkowania dochodów zwygranych. Klient jest odpowiedzialny za postępowanie zgodnie ze wspomnianymi przepisami.

6.21 Minimalna wypłata z konta Jetbull stanowi ekwiwalent 40 EUR. Wypłaty można zażądać kiedykolwiek, a ilość wniosków nie jest w żaden sposób ograniczona. Dla celów ochrony przed praniem brudnych pieniędzy wypłata jest możliwa najwcześniej 10 dnia od daty przeprowadzenia wkładu.


Ale niech odpowie ktoś kto wypłacał już siano. Pozdrawiam
Źródło: forum.typosfera.pl/viewtopic.php?t=7428


Temat: Karta Neteller
Co to jest karta Netellera i w jaki sposób ją uzyskać?

Za pomocą karty Netellera możemy wypłacać pieniądze bezpośrednio z każdego bankomatu. Aby ją uzyskać musimy najpierw certyfikować konto oraz nadać mu status Premier. Zamówienie odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego linku na stronie konta. Wydanie karty jest darmowe.


W jaki sposób zasilić kartę Netellera?

Należy wybrać opcję wypłaty na kartę Netellera. Za transfer pieniędzy z konta Netellera na kartę pobierana jest opłata $2. Należy pamiętać, że na karcie nasze pieniądze trzymane są w walucie CAD (dolar kanadyjski) i to właśnie kurs tej waluty należy mieć na uwadze przy wypłacie z bankomatu.

Jaki jest koszt używania karty Netellera?

Samo wydanie karty jest darmowe. Transfer pieniędzy na kartę kosztuje $2. Jeśli na początku miesiąca na karcie znajdują się jakieś środki, zostanie z nich potrącone $2.95 CAD (dolary kanadyjskie). Jeśli karta na początku miesiąca jest pusta, nie zostanie pobrana żadna opłata, nie będzie ona także pobrana jako "zaległa" póÄniej, gdy zasilimy kartę. Prowizja przy wypłacie z bankomatu wynosi $2.93 CAD. Każda nieudana transakcja przy bankomacie kosztuje nas $3.83 CAD.


Jak dokładnie wyliczyć wypłatę za pomocą karty Netellera?

Załóżmy, że chcemy wypłacić $100. W tym celu wypłacamy tę kwotę na kartę Netellera. Zostanie potrącona prowizja w wysokości $2, a pozostałe $98 zanim zostanie umieszczone na karcie zostanie przeliczone z USD (dolary amerykańskie) na CAD (dolary kanadyjskie) i właśnie kwota w CAD zostanie nam podana. Od podanej kwoty odejmujemy prowizję w bankomacie - $2.93 CAD.
Pozostaje jeszcze przemnożyć otrzymaną kwotę przez kurs kupna dewiz w banku, do którego należy bankomat i zaokrąglić w dół sumę w złotówkach do najbliższej dziesiątki (tak, aby uniknąc kary za próbę wypłaty ponad saldo).
Kursy dewizowe banków można znaleÄć m.in. na stronie:
http://www.money.pl/pieniadze/banki/bph/


Jaki jest dzienny limit wypłaty karta Netellera?

Limit wynosi 800 Euro lub ekwiwalent w innej walucie.
Gdzie sprawdzić ile środków jest na naszej karcie Netellera?

Należy kliknąć link Get Debit Balance w zakładce Account. Niestety funkcja ta jest jednak często niedostępna, wtedy pozostaje kontakt z supportem.
Źródło: pokerplayer.pl/viewtopic.php?t=1288


Temat: ekwiwalent za odziez
Mam pytanie czy od ekwiwalentu za pranie odzieży potrąca sie jakieś składniki (podatek składki społeczne) czy nie??? I jak to księgować???
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=777


Temat: opodatkowywanie emeryta
Jak opodatkować odchodzącego na emeryturę?
Poniedziałek, 19 maja (13:03)
Przejście na emeryturę kojarzy się przede wszystkim z zasłużonym wypoczynkiem. Dla pracodawcy odejście pracownika na emeryturę oznacza przede wszystkim szereg obowiązków, w tym m.in. te związane z wypłatą oraz opodatkowaniem należności przysługujących odchodzącym na emeryturę.
Okazuje się, że opodatkowanie w przypadku wspomnianych wypłat może przybierać różne formy. Ustawa o pdof inaczej określa bowiem zasady opodatkowania przychodów otrzymywanych przez pracowników i inaczej przez emerytów i rencistów. Wpływ na sposób opodatkowania konkretnego świadczenia będzie miał zarówno status osoby otrzymującej dane świadczenie (tj. pracownika lub emeryta), jak również podstawa otrzymania przez nią takiego świadczenia. Od tego zależy czy pracodawca potrąci zaliczkę na podatek, czy też zryczałtowany podatek dochodowy.
W jakich przypadkach zaliczka?
Zazwyczaj pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę, zakład pracy wypłaca przysługujące należności jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Wówczas od wszystkich tego typu przychodów uzyskanych przez przyszłego emeryta lub rencistę, zakład pracy jest zobowiązany pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Chodzi tu oczywiście o te należności, które nie zostały zwolnione od podatku dochodowego. Tym samym pobór zaliczki nie dotyczy m.in. świadczeń rzeczowych wypłaconych z ZFŚS, o ile spełniają one warunki do zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
Obowiązek poboru zaliczki może wystąpić również już po wygaśnięciu stosunku pracy, czyli wtedy, gdy podatnik będzie już jedynie byłym pracownikiem. Decydujące w tej kwestii jest rozstrzygnięcie, czy podstawą otrzymania przez emeryta lub rencistę danego świadczenia jest istniejący wcześniej pomiędzy nim a byłym pracodawcą stosunek pracy. Jak widać na sposób opodatkowania nie będzie miał wpływu termin dokonania wypłaty danego świadczenia. Jeżeli uzyskane przez podatnika przychody mogą otrzymać wyłącznie pracownicy, czyli zaliczyć je można do należności wynikających z Kodeksu pracy albo umowy o pracę lub też regulaminu wynagradzania - wówczas wypłacając je już po ustaniu stosunku pracy, zakład jako płatnik obowiązany będzie do poboru zaliczki na podatek. Tego typu sytuacja wystąpi m.in. w przypadku wypłat dotyczących odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, nagród jubileuszowych, nagród z zakładowego funduszu nagród czy też różnego rodzaju premii.
Przykład
Z dniem 30.04.2008 r. pan Jan S. przeszedł na emeryturę. Pracodawca w dniu 28.04.2008 r. wypłacił mu wynagrodzenie należne za m-c kwiecień 2008 r. oraz ekwiwalent za urlop. Nie wypłacił mu jednak w tym dniu odprawy emerytalnej - została ona wypłacona dopiero 16.05.2008 r. W momencie otrzymania odprawy emerytalnej pan Jan był już emerytem. Pomimo tego zakład pracy od dokonanych wypłat miał obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Odprawa jest bowiem należnością, którą otrzymać może wyłącznie pracownik.
Od czego 10 proc. ryczałtu?
Inaczej wygląda sposób opodatkowania przychodu otrzymanego przez podatnika od byłego pracodawcy, jeżeli przychód nie jest należnością wynikającą z Kodeksu pracy, umowy o pracę lub regulaminu wynagradzania. W przypadku gdy taki przychód mogą otrzymać również czynni zawodowo pracownicy, jego opodatkowanie uzależnione jest od statusu posiadanego przez podatnika w momencie otrzymania świadczenia. Jeżeli jest to status emeryta lub rencisty - zakład pracy zamiast zaliczki ma obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% należności.
Najczęściej zakład pracy wypłaca swoim emerytom świadczenia socjalno-zapomogowe. I to ich dotyczyć będzie opodatkowanie ryczałtem. Przy czym przyjąć należy, że chodzi tu o wszelkie świadczenia, tj. zarówno pieniężne, jak i niepieniężne. W każdej zatem sytuacji, w której zakład pracy zapewni takie świadczenia byłemu pracownikowi (emerytowi lub renciście), obowiązywać będzie zryczałtowana forma ich opodatkowania. Nie jest istotny w tym przypadku moment przyznania takiego świadczenia. Oczywiście dotyczy to tych świadczeń, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku.
Przykład
Ewa B. w marcu 2008 r. złożyła wniosek o dofinansowanie z ZFŚS wczasów agroturystycznych. W maju 2008 r. komisja przyznała jej dofinansowanie w wysokości 700 zł. Wypłata świadczenia nastąpiła w lipcu 2008 r., natomiast pani Ewa przeszła na emeryturę z dniem 30.06.2008 r. Ponieważ w chwili wypłaty, czyli w momencie powstania przychodu, pani Ewa była już emerytką - zakład pracy miał obowiązek potrącenia od kwoty tego przychodu 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.
Nie podlegają opodatkowaniu przychody otrzymywane przez emerytów lub rencistów zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o pdof, czyli:
* zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
* świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.
Powyższe wynika z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof. Nie wymienia on innych zwolnień stąd może powstać wątpliwość, czy zakład pracy może odstąpić od pobrania zryczałtowanego podatku, gdy emeryt otrzyma świadczenia zwolnione od podatku na podstawie innych przepisów. Przykładem takiego świadczenia mogą być, wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Brak określenia w nim podatników uprawnionych do otrzymania zwolnionej od podatku dopłaty oznacza, że w jego zakresie mieszczą się również dopłaty wypłacane emerytom lub rencistom.
autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa Nr 455 z dnia 2008-05-19
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,250.html


Temat: KONKURSY

Regulamin internetowego Konkursu „Daj drapaka na grilla”
1. Organizatorem konkursu jest Nestle Polska SA. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2.
2. Konkurs trwa od 27.06.2006 godzina 12:00 do 27.07.2006 godzina 23:59 i odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 do 23:59. Po upływie tego terminu, w systemie nie będą rejestrowani kolejni uczestnicy oraz nie zostanie uczestnikowi wyświetlony obrazek przedstawiający zdrapkę. Na stronie internetowej www.winiary.pl znajdzie się informacja o zakończeniu konkursu
3. Zasięg konkursu: ogólnopolski.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a) Zarejestrowanie się w systemie jako uczestnik konkursu na stronie internetowej www.winiary.pl. Rejestracja polega na podaniu, w zamieszczonym na stronie internetowej formularzu:
- loginu
- hasła
- Imienia,
- Nazwiska
- płci
- adresu zamieszkania
- adresu e-mail
- daty urodzenia
- nr telefonu
- wykształcenia
- stanu cywilnego
- liczby dzieci
- łącznej liczby osób w gospodarstwie domowym
- łącznego dochodu miesięcznego w gospodarstwie domowym
- miejsca korzystania z Internetu
Osoby, które są zarejestrowane w serwisie winiary.pl, to jest wcześniej wypełniły ankietę na stronie www.winiary.pl, rejestrują się jedynie przez podanie swojego loginu i hasła.
b) Kliknięcie w obrazek przedstawiający zdrapkę, który dostępny jest na stronie konkursowej po podaniu przez uczestnika swojego loginu i hasła, które otrzymał podczas rejestracji w konkursie.
c) Kliknięcie w odpowiedź na pytanie konkursowe, które dostępne jest po wcześniejszym wyświetleniu uczestnikowi na stronie konkursowej wizerunku Regulamin Konkursu „Daj drapaka na grilla”
Strona 1 z 4
nagrody na zdrapce. Uczestnik musi kliknąć w odpowiedź w ciągu 2 minut od momentu pojawienia się pytania na stronie konkursowej.
d) Każdy z zarejestrowanych w konkursie uczestników w ciągu jednego dnia trwania konkursu (wtorek lub czwartek) ma do wykorzystania 5 prób odkrycia wizerunku nagrody, poprzez kliknięcie w obrazek zdrapki.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy firmy Adv.pl.
6. Nagrody oraz zasady ich przyznawania:
a) Podczas trwania konkursu, w ciągu jednego dnia, to jest w każdy wtorek i czwartek do wygrania przez uczestników są następujące nagrody rzeczowe:
− 50 blenderów Philips w dniach: 27.06.2006, 29.06.2006, 04.07.2006
− 50 tosterów Philips w dniach: 06.07.2006, 11.07.2006,13.07.2006
− 50 zestawów pre-paid Nokia 2600 w dniach: 18.07.2006, 20.07.2006, 25.07.2006
− 10 grilli w dniu 27.07.2006
b) Uczestnik w ciągu jednego dnia trwania konkursu to jest we wtorek lub w czwartek), może otrzymać tylko jedną z poniższych nagród rzeczowych:
− 1 grill o wartości 69 zł + świadczenie pieniężne w wysokości 7,67 zł
− 1 toster Philips o wartości 110 zł + świadczenie pieniężne w wysokości 12,23 zł
− 1 blender Philips o wartości 160 zł + świadczenie pieniężne w wysokości 17,78 zł
− 1 zestaw pre-paid Nokia 2600 o wartości 197 zł + świadczenie pieniężne w wysokości 21,89 zł
c) Uczestnik otrzymuje nagrodę tylko wtedy, gdy:
− po wpisaniu na stronie konkursowej otrzymanego podczas rejestracji w konkursie loginu i hasła otrzymał obrazek zdrapki
− po kliknięciu w obrazek zdrapki na stronie konkursowej został uczestnikowi przedstawiony wizerunek nagrody
− kliknął w prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe i uczynił to w ciągu 2 minut od momentu pojawienia się pytania na stronie konkursowej
− otrzymał na stronie konkursowej komunikat potwierdzający wygraną.
7. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Regulamin Konkursu „Daj drapaka na grilla”
Strona 2 z 4
9. Organizator konkursu, w sytuacjach nieprzestrzegania regulaminu konkursu, rażącego łamania prawa lub etyki korzystania z sieci Internet przez zarejestrowanego uczestnika konkursu może zablokować a w drastycznych przypadkach usunąć jego konkursowe konto.
10. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wygranej nagrody rzeczowej.
11. Nagrody rzeczowe będą rozsyłane zwycięzcom pocztą na adres podany przy rejestracji w każdym następnym tygodniu po zakończeniu co tygodniowej emisji konkursu, to jest po każdym wtorku i czwartku.
12. Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent nagród.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
Zasady opodatkowania
1. Przychód uzyskany z tytułu każdej nagrody oraz przypisanych im świadczeń pieniężnych uzyskanych w ramach konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody i świadczenia pieniężnego, zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Płatnikiem podatku wymienionego w pkt. 1 powyżej jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty świadczenia pieniężnego przypisanego do każdej nagrody rzeczowej.
3. Jednakże, gdy nagrodę uzyskuje Uczestnik prowadzący jako osoba fizyczna pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskana nagroda może zostać uznana za przychód z działalności gospodarczej.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu zebranych w związku z Konkursem jest Organizator. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Źródło: erodzice.net/forum/viewtopic.php?t=4141nie wkładaj brudnych skarpet do dolnej szuflady